Nieuwjaarsreceptie

Namens het bestuur van MULO willen we jullie verwelkomen op de nieuwjaarsreceptie.

Deze receptie zal plaats vinden op 7 januari 2018 van 15:00 tot 17:00 in de kantine van MULO.

Wij hopen dat jullie allemaal komen.

 

Sportieve collega’s meldt u zich!

Op zondag 18 juni 2017 vindt weer het inmiddels welbekende
BedrijvenSoftbalToernooi bij MULO Honk- en Softbal te Helmond!

Al onze teams en velden zijn vrij gepland voor degenen die thuis zijn of er speciaal voor thuisblijven op de derde zondag van juni.

Ook jouw bedrijf/vereniging krijgt de gelegenheid het enthousiasme van de vaste deelnemers aan deze jaarlijkse happening, met hen te delen op zondag 18 juni a.s.

Motiveer je (sport)collega’s en/of vrienden om met 1 of meerdere teams deel te nemen aan dit toernooi, waarvoor softbal-ervaring geen vereiste is, maar gezelligheid troef.

Liefst zo snel mogelijk en uiterlijk tot 11 juni a.s. kun je onderstaand inschrijfformulier retourneren aan:
contactpersoon: Daniëlle Kuijpers-Verhorevoort
e-mail adres: BST-2017@outlook.com
volg ons op facebook: BST MULO

Download : Inschrijfformulier BST-2017

Gezocht: nieuwe bestuursleden

Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 januari jl. al opgemerkt is het bestuur van Mulo op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Ten eerste is de functie van wedstrijdsecretaris vacant. Valerie heeft namelijk te kennen gegeven te willen stoppen als wedstrijdsecretaris. Zij heeft de afgelopen periode wel, in afwachting van een nieuwe wedstrijdsecretaris, het oefenprogramma voor alle teams samengesteld.

Als wedstrijdsecretaris ben je verantwoordelijk voor het plannen van de wedstrijden en de scheidsrechters. Ook de contacten met de KNBSB aangaande de wedstrijdzaken zullen via jou verlopen. Daarnaast heb je als bestuurslid uiteraard ook inspraak in meer algemene verenigingszaken.

Daarnaast is het bestuur op zoek naar tenminste één algemeen bestuurslid. Momenteel bestaat ons bestuur uit zes leden. Op grond van de statuten dient het bestuur van Mulo in beginsel uit een oneven aantal leden te bestaan. Om die reden zouden wij graag een zevende bestuurslid verwelkomen.

Indien u zich geroepen voelt om toe te treden tot het bestuur en zodoende samen met ons te willen bouwen aan verdere groei en ontwikkeling van de club, dan vernemen we dat graag.

In geval van interesse of vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende of de secretaris (Petra Coort).

 

Rik van Moll
Voorzitter

Wijziging beleid contributie en vaststelling contributie seizoen 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 januari 2017 is door het bestuur aan de leden voorgesteld om de contributie voor het seizoen 2017 met een bedrag van € 2,50 te verhogen. De reden voor deze gewenste verhoging is onder andere gelegen in het feit dat ook de door Mulo te betalen afdracht aan de KNBSB is verhoogd. Bovendien is de voorgaande jaren de contributie (ondanks stijging van de lasten) niet verhoogd. Afgesproken is dat de contributieverhoging alleen van toepassing is voor spelende leden. De bijdrage van niet spelende leden zal dus gelijk blijven.

De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met het voorstel tot verhoging. Dat betekent dat voor het komende seizoen de volgende contributie in rekening zal worden gebracht:

 Jeugd t/m 9 jaar: € 102,50
Jeugd 10 t/m 17 jaar: € 132,50
Leden vanaf 18 jaar: € 192,50
Recreanten: € 157,50
Niet spelende leden: € 30,00

Naast verhoging van de contributie is afgesproken dat het beleid ten aanzien van nieuwe leden wordt aangepast. Vorig jaar is afgesproken dat voor nieuwe leden de hoogte van de verschuldigde contributie afhankelijk is van het kwartaal waarin men lid wordt. Gebleken is dat indien een nieuw lid zich in het laatste kwartaal inschrijft de aan de KNBSB verschuldigde afdracht hoger is dan de door het nieuwe lid te betalen contributie. Om die reden geldt met ingang van het seizoen 2017 de regel dat het jaar in drie periodes van 4 maanden wordt ingedeeld. Afhankelijk van de periode waarin een nieuw lid wordt ingeschreven zal vervolgens de gehele contributie dan wel 2/3 of 1/3 deel van de contributie in rekening worden gebracht.